استاندارد های زیبایی در فرهنگ های مختلف

مردم سراسر دنیا مفهوم زیبایی را به طور مختلفی توصیف می کنند. این تواصیف از تفاوت فرهنگی و تاریخ هر کشور نشأت می گیرد و استاندارد زیبایی را در سراسر دنیا متفاوت می کند. این استاندارد ها در دوره های مختلف تاریخی یک کشور نیز می تواند تغییر کند. در فرهنگ های گوناگون زیبایی چگونه توصیف می شود؟

بیشتر بخوانید
Scroll Up
error: محتوای محافظت شده