تصور کنید یک محیط کشت دارید که وسطش ، فشن شوی یک برند نوپای مد و لباس در حال برگزاریه... این دقیق ترین توصیف از تحصیلات و علایق منه. من یه زیست شناسِ ارادتمند به فشن هستم.