همیشه باور داشتم با لباسی که انتخاب میکنیم ، افکار و باورهایمان را با دیگران سهیم می‌شویم.